Wyrejestrowanie samochodu

Opłata recyklingowa, dokumenty – wydział komunikacji

Wyrejestrowanie samochodu

Wyrejestrowanie samochodu jest możliwe tylko i wyłącznie w pewnych określonych przypadkach. Dokładnie te sytuacje opisuje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym w artykule 79.

Art. 79.
1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce
ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub
przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie za-
świadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24
ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wy-
danego w innym państwie;
2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod
odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub
zbyty za granicę;
4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany
w zakresie prawa własności;
6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego sta-
cję demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym
mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego do-
kumentu wydanego w innym państwie;
7) wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5.
2. W przypadku przekazania przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub
przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego niż
określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji, w celu jego wyrejestrowania, przedsiębiorca
wydaje zaświadczenie o demontażu tego pojazdu, odpowiadające wymogom
określonym dla zaświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33
ust. 3 tej ustawy.
3. W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o de-
montażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33
ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji, lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym
mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy, albo równoważnego doku-
mentu wydanego w innym państwie, organ rejestrujący, po upływie 30 dni od
dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego stację demon-
tażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.
4. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
1) odzyskanego po kradzieży;
2) zabytkowego;
3) mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego
za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
4) ciągnika i przyczepy rolniczej;
5) wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt
3.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. l pkt 5, warunkiem wyrejestrowania pojaz-
du jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację
zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie
stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.
6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, uwzględniając w szcze-
gólności koszty ponoszone przez gminy związane z usuwaniem negatywnych
skutków utraty pojazdu oraz kosztów związanych z usuwaniem wraków, określi,
w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5.

Tu znajdziesz pełny tekst ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Złomowanie auta

Po pierwsze, można wyrejestrować pojazd, który został poddany złomowaniu lub recyklingowi. Co ważne, fakt złomowania lub demontażu należy udokumentować stosownym zaświadczeniem ze stacji recyklingu, lub skupu. Nie ma żadnych problemów ze złomowaniem i recyklingiem pojazdów w innych krajach, natomiast fakt, że auto zostało wycofane z użytku w innym państwie nie zwalnia jego posiadacza od obowiązku okazania odpowiedniego zaświadczenia. Zaświadczenie tego samego rodzaju będzie potrzebne, jeśli do stacji demontażu lub recyklingu przekażesz samochód niekompletny. Jeśli na podstawie odrębnych przepisów wymontowanie takiej czy innej części nie jest zabronione, wolno ci to zrobić i na przykład tę część odsprzedać, a resztę pojazdu przekazać do recyklingu.

Kradzież samochodu

Powodem do wyrejestrowania pojazdu może być jego kradzież. W tym przypadku tylko i wyłącznie właściciel samochodu decyduje, czy chce go wyrejestrować, czy nie – pamiętaj, że raz wyrejestrowanego samochodu nie możesz zarejestrować ponownie. Aby możliwe było wyrejestrowanie samochodu skradzionego, fakt ten trzeba potwierdzić pod przysięgą.

Przerejestrowanie samochodu

Pojazd trzeba również wyrejestrować, jeśli został zarejestrowany w innym państwie. Prawo wspólnotowe daje taką możliwość, natomiast pamiętaj, że najpierw musisz zarejestrować samochód, a dopiero później wyrejestrować go w miejscu, gdzie dotychczas był zarejestrowany. Jeśli sprzedasz samochód za granicę, też powinieneś go wyrejestrować z ewidencji polskiej.

Utrata pojazdu

Możesz wyrejestrować pojazd utracony. Dotyczy to zarówno prostego przypadku kasacji, jak też sytuacji bardziej hipotetycznych – gdyby na przykład podczas katastrofy promu samochód znalazł się na dnie Bałtyku. Warunki zawsze są te same – utrata musi być udokumentowana i trwała.
Warunki wydawania zaświadczeń, dokumentów i dowodów straty pojazdu mogą, ale nie muszą, być określone na podstawie odrębnych przepisów. W tym zakresie jednak prawo jest dość przejrzyste. Nie jesteś nigdy zmuszony do przygotowywania stosów analiz i dokumentów, wszystkie niezbędne zaświadczenia są wydawane nieodpłatnie i bez czekania.

Gdzie wyrejestrować samochód

Z dokumentami należy udać się do właściwego ze względu na miejsce rejestracji samochodu – wydziału komunikacji. Zabrać ze sobą trzeba: wniosek o wyrejestrowanie, dowód rejestracyjny, ważne ubezpieczenie OC, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu samochodu. Jeśli taka była wydana, zabrać należy także kartę pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu – dokumenty

W zależności od powodu wyrejestrowywania samochodu, w urzędzie gminy będą potrzebne różne dokumenty. Każdy z przewidzianych prawem powodów wyrejestrowania należy właściwie udokumentować. W żadnym przypadku nie jest to szczególnie trudne, natomiast ważne jest, aby dopełnić wszystkich formalności, ponieważ inaczej pojazd nie będzie mógł zostać wykreślony z ewidencji.

Dokumenty potrzebne do wyrejestrowania samochodu

Wyrejestrowując pojazd przede wszystkim należy mieć ze sobą dokumenty samochodu. Pod tym niezbyt profesjonalnym pojęciem należy rozumieć: dowód rejestracyjny, zaświadczenie o posiadaniu ważnej polisy odpowiedzialności cywilnej oraz kartę pojazdu. Ta ostatnia nie zawsze była wydana i wówczas oczywiście nie ma możliwości jej przedłożenia w wydziale komunikacji, jednak jeśli dany pojazd kartę posiadał, również trzeba ją przekazać w chwili złożenia dokumentów.

Czytaj więcej

Dokumenty do rejestracji samochodu

Dokumenty – samochód kupiony w kraju

Rejestracja samochodu jest najprostsza w przypadku, kiedy chcemy dostać tablice dla pojazdy z salonu. Teoretycznie wszystko, co jest potrzebne, z wyjątkiem wniosku o rejestrację samochodu, dostaniemy w chwili zakupu. Wiele tych dokumentów nie trzeba, ponieważ niezbędna jest tylko faktura za zakup, jako potwierdzenie nabycia prawa własności pojazdu, karta pojazdu (obecnie wydawana dla wszystkich samochodów salonowych), a także wyciąg ze świadectwa homologacji, albo ewentualnie odpowiednie zaświadczenie, jeśli na podstawie właściwych przepisów dany samochód homologacji nie wymaga.

Lista dokumentów potrzebna do rejestracji nowego samochodu kupionego w kraju:

 1. wniosek o rejestrację – czasową rejestrację (BOI-29)
 2. dowód własności pojazdu, czyli faktura VAT (dla aut używanych: umowa sprzedaży, darowizny, rachunek,). To jest podstawowy dokument potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu
 3. wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
 4. karta pojazdu wydawana obecnie dla wszystkich nowych samochodów
 5. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, wymagane w przypadku pojazdów dostosowywanych – w przypadku aut z salonu nie jest wymagane,
 6. zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy lub dokument potwierdzający zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy, albo oświadczenie salonu sprzedaży, że posiada dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy
 7. oświadczenie importera, który sprowadził pojazd z zagranicy – o podleganiu obowiązkowi zapewnienia recyklingu dla aut wycofanych z eksploatacji
Czytaj więcej

Rejestracja samochodu z zagranicy

W przypadku starań o rejestrację samochodu używanego z zagranicy formalności są nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku auta kupionego w kraju. Komplikacje wynikają oczywiście z konieczności dostarczenia tłumaczeń dokumentów samochodu, ale nie tylko. Są jeszcze dodatkowe formalności związane z podatkami. Od razu jednak należy zaznaczyć, że co do zasady trzeba spełnić te same wymogi formalne, które są stawiane przed nabywcami pojazdów krajowych, natomiast do każdego dokumentu w języku obcym trzeba dołączyć jego uwierzytelnione, czyli przysięgłe tłumaczenie.

Opłaty rejestracyjne za auto z zagranicy

Dodatkowe warunki zarejestrowania samochodu z zagranicy to opłacenie wszystkich wymaganych podatków. Na pewno trzeba będzie zapłacić akcyzę, która zależy od pojemności silnika. Wartością graniczną, która ustala wartość tego podatku, jest 2000 cm sześciennych. Poniżej tej kwoty płaci się kilka procent wartości samochodu, natomiast powyżej – około 20%. Dalej. W Urzędzie Skarbowym trzeba zdobyć druk VAT-25. Jest on potwierdzeniem zapłaty podatku VAT albo zaświadcza, że dany pojazd jest z takiego podatku zwolniony na podstawie odrębnych przepisów.

Recykling, a samochód z zagranicy

Ostatnia dodatkowa formalność to konieczność przelania kilkuset złotych w ramach tak zwanej opłaty recykling-owej. Odbiorcą tych środków jest Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to opłata obowiązkowa.

Czytaj więcej

Dokumenty do rejestracji samochodu

Dokumenty do rejestracji samochodu kupionego w kraju

Jeśli chcemy zarejestrować samochód używany kupiony na terenie Polski, rejestracja samochodu nie będzie szczególnie trudna. Do Urzędu Gminy potrzebujemy zabrać kartę pojazdu, o ile była wydana, stary dowód rejestracyjny, oczywiście razem z dawnymi tablicami oraz potwierdzeniem wejścia w posiadanie samochodu.

Zwykle jest to umowa kupna-sprzedaży, natomiast w określonych przypadkach będą to inne dokumenty, na przykład potwierdzenie przekazania darowizny, zamiany, albo sądowe orzeczenie. W dokumentach wozu musi znaleźć się zaświadczenie o ważnym przeglądzie technicznym przeprowadzonym przez jedną z krajowych stacji diagnostyki pojazdowej.

Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do wyrejestrowania samochodu

Pełnomocnictwo współwłaściciela pojazdu

Rejestracja samochodu co do zasady wymaga wizyty w wydziale komunikacji właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania urzędu gminy. Jedyna opcja, żeby takiej wizyty uniknąć, to przygotować specjalne pełnomocnictwo. Wiąże się do z dodatkową opłatą w wysokości około 20 złotych od osoby. Dlaczego od osoby? Ponieważ, jeśli samochód będzie miał na przykład 3 współwłaścicieli, a tylko jeden z nich stawi się w Urzędzie Gminy, pozostała dwójka musi przygotować takie pełnomocnictwa.

Przepisy nie przewidują innego trybu załatwienia rejestracji samochodu.

Czytaj więcej

Rejestracja samochodu

 

Rejestracja samochodu w Polsce

 
Kwestia rejestracji była już wielokrotnie omawiana, ale wciąż nie wszyscy wiedzą, jak, krok po kroku, procedura ta powinna przebiegać. Po raz wtóry więc zbieramy wszystko w jednym miejscu, abyś mógł bez stresu, szybko i spokojnie zarejestrować samochód.

Po pierwsze – procedura ta nie różni się dla samochodów nowych i używanych. Nie ma też znaczenia, czy samochód był kupiony w kraju, czy sprowadzony. Wszystko zawsze przebiega tak samo, ewentualnie w niektórych wypadkach potrzeba nieznacznie więcej dokumentów, ale też nie wymaga to wiele zachodu.

Po drugie – za niewielką opłatą można skorzystać z pomocy pełnomocnika. Opłata ta wynosi kilkanaście złotych (to opłata urzędowa). Co ważne, pełnomocnictwo jest obligatoryjne, jeśli pojazd będzie miał kilku współwłaścicieli, ale nie wszyscy będą obecni przy rejestracji.
W wielu urzędach gminy na rejestrację pojazdy podobnie jak na wyrejestrowanie samochodu można umówić się na konkretną godzinę.

Czytaj więcej

Auto złom

Zapewniamy bezpłatny transport odbieranego auto złomu bezpośrednio z miejsca wskazanego przez właściciela (na terenie Śląska)
Oto obszar, z którego bezpłatnie odbieramy wycofane z eksploatacji samochody (kliknij w mapę):
odbiór auto złomu
Auto złom: Katowice, auto złom Mikołów, auto złom Chorzów, auto złom Sosnowiec, auto złom Bielsko Biała, auto złom Ruda Śląska, auto złom Rybnik, auto złom Żory, Bytom, auto złom Dąbrowa Górnicza, auto złom Mysłowice,auto złom Tarnowskie Góry, auto złom Gliwice, auto złom Tychy, ...

Złomowanie pojazdów

Złomujemy pojazdy wycofane z eksploatacji:
 • Samochody osobowe - wszystkie marki
 • Samochody dostawcze - wszystkie marki
 • Auta ciężarowe
 • Maszyny rolnicze
 • Koparki
 • Wózki widłowe
 • Pojazdy specjalistyczne
 • Przyczepy i naczepy
NIE SKUPUJEMY CZĘŚCI AUT UŻYWANYCH

Kategorie

Najnowsze wpisy